VIMILs stadgar


STADGAR FÖR VIMIL

 

 

Tidigare stadgar är antagna den 15 januari 2000. Reviderade den 29 januari 2005, den 2 februari 2008, den 2 februari 2013, den 4 oktober 2014 samt den 3 oktober 2015.

 

§ 1                                                Namn

Föreningens namn är VIMIL - Vi som mist någon mitt i livet. Föreningen är rikstäckande och får förutom nationella samlingsmöten verka regionalt genom social samvaro.

 

§ 2                                                            Ändamål

VIMIL är en religiöst och politiskt obunden ideell förening. Målsättningen är dels att medlemmar ska utgöra stöd och hjälp för varandra och dels att samhällsdebatten om sorg ska breddas, samt att förståelsen för sörjande människor ökar i samhället.

Föreningen ska bland annat:

• ordna möten för att skapa relationer mellan medlemmar samt för stöd och utbyte av erfarenheter

• samla information och bygga upp en kunskapsbank samt etablera kontakt med experter med särskild kompetens inom området

• verka som påtryckningsgrupp och driva frågor så att sorg och sörjande människor blir mer accepterade i samhället

Föreningens verksamhet ska bedrivas med medel från medlemsavgifter, statliga bidrag, bidrag från organisationer samt donationer. Information om verksamheten ska dokumenteras och finnas tillgänglig på internet i form av hemsida.

 

§ 3                               Medlemskap och avgifter

Medlemskap är öppet för den som vill bidra till ökad förståelse för situationer som uppstår i samband med sorg samt för ömsesidigt stöd och hjälp emellan medlemmar.  Medlem väljs in av styrelsen, som även beslutar om uteslutning av medlem. Medlem som ej i föreskriven tid har erlagt medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen.

Medlem kan uteslutas om denne skadat föreningens intressen eller någon av dess medlemmar eller då medlem uppträtt i strid med dessa stadgar, i strid med gällande lagar, vid osant intygande, samt vid vårdslöst eller oetiskt agerande i föreningens namn.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap att, i frågor som rör tillämpningen av dessa stadgar, inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om stadgarnas tillämpning ska avgöras inom föreningen.

 

§ 4

Medlemsavgift bestäms av ordinarie årsmöte. Inbetald avgift återbetalas inte vid utträde eller uteslutning ur föreningen.

 

§ 5                               Föreningsstämman

Föreningsstämman är föreningens högsta organ och består av medlemmarna. Föreningen ska hålla minst en föreningsstämma per år varav ett årsmöte före mars månads utgång och ett eventuellt höstmöte i oktober/november. Tid och plats beslutas av styrelsen.

Kallelse till årsmöte, med angivande av vilka ärenden som ska behandlas, ska sändas ut till medlemmarna minst 20 dagar före mötet genom brev eller e-post samt kungöras på VIMILs hemsida. Årsräkenskaper och beslutshandlingar ska hållas tillgängliga på föreningens hemsida senast en vecka före årsmötet.

Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall detta framgå av kallelsen.

Extra föreningsstämma hålls då minst tio procent av medlemmarna begär så eller då styrelsen så finner lämpligt.

 

§ 6                               Rösträtt och beslut

Rösträtt vid föreningsstämma har närvarande medlem som erlagt medlemsavgift. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande vid medlemsmötet. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av mötesordföranden; vid val skiljer lotten. Beslut om stadgeändring kan endast ske genom beslut av årsmöte, och där minst två tredjedelar av de röstberättigade anser det.

Beslut om föreningens upplösning kan endast ske genom beslut av två på varandra följande föreningsstämmor, varav det ena ska vara årsmöte. För upplösning av föreningen fordras beslut med minst tre fjärdedels majoritet.

Vid föreningens upplösning ska eventuella tillgångar användas för främjande av social verksamhet.

 

§ 7                               Årsmöte

Vid föreningens årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av två rösträknare och justerare av protokoll
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av föredragningslista
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)
 8. Revisionsberättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Avgifter, verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
 11. Val av styrelse och revisor
 12. Val av valberedning
 13. Motioner och andra förslag
 14. Övriga ärenden

Motioner och andra förslag ska, för att kunna bli föremål för beslut, läggas fram skriftligen för styrelsen minst 40 dagar före årsmötet.

 

§ 8                                                Styrelsen

Föreningsstämman väljer vid årsmötet för tiden fram till nästa årsmöte en styrelse bestående av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. Dessa ledamöter väljs var för sig för en tid av två år så att årligen hälften av styrelsens ledamöter väljs. Härutöver ska styrelsen bestå av det antal ledamöter som styrelsen med hänsyn till för verksamhetsåret planerad verksamhet anser vara lämpligt samt minst två suppleanter. Suppleanterna väljs var för sig för en tid av ett år. Samma person får väljas som ordförande högst tre gånger i följd.

Styrelsen sammanträder vid behov på kallelse av ordföranden, minst fyra gånger per år. Suppleanter ska alltid kallas till styrelsens sammanträden. Styrelsen är beslutsför när minst fem av dess ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet och med utslagsröst för ordföranden. Styrelsens sammanträden ska protokollföras och kan även ske över telefon, video, skype eller mail.

Styrelsen företräder föreningen utåt, verkar för att fullfölja föreningens syften och ska därvid särskilt:

 • genomföra föreningsstämmans beslut och handha löpande ärenden
 • föra medlemsregister
 • utarbeta förslag till arbetsplan att fastställas vid årsmötet
 • utarbeta årsräkenskaper och förslag till budget
 • förbereda föreningsstämma.

 

§ 9

Styrelsen ska verka för föreningens ändamål och fortsatta utveckling samt tillvarata och utveckla medlemmarnas gemensamma intressen och aktiviteter inom föreningens verksamhetsområden.

 

§ 10

Val av styrelse ska förberedas av en valberedning.

Meddelande om behov av antal ledamöter och eventuell uppgift per ledamot ska senast två månader före ordinarie årsmöte lämnas till valberedningen. Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i den turordning som beslutats vid styrelsens konstituerande möte.

Årsmötet ger styrelsen mandat att inom sig utse arbetsutskott samt att välja de kontaktpersoner och andra funktionärer, som styrelsen med hänsyn till för verksamhetsåret vald organisation och planerad verksamhet anser vara lämpligt. Dessa väljs var för sig för en tid av ett år.

Styrelsen kan ålägga suppleanter, kontaktpersoner samt andra funktionärer särskild uppgift.

 

§  11

Ordföranden och kassören tecknar var för sig föreningens firma. Vid längre förfall för dessa båda tecknas föreningens firma av vice ordföranden och sekreteraren i förening.

 

§  12                                             Valberedning

Förslag till styrelse och revisor avges av en valberedning på tre personer, vilka väljs av föreningsstämman för tiden till nästa årsmöte.

 

§ 13                             Verksamhets- och räkenskapsår samt revision

Föreningens verksamhetsår omfattar kalenderåret.

Räkenskaper, styrelseprotokoll mm ska överlämnas till revisor senast en månad före årsmöte. Senast en vecka före ordinarie årsmötet lämnar revisor revisionsberättelse till styrelsen.

Sogeti Helsingborgc="/Templates/Scripts/dd_belatedpng.js">